Ochrana osobných údajov

Práva dotknutej osoby

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

Zásady spracúvania ochrany osobných údajov

V súvislosti s prevádzkovaním portálu Slovago.sk dochádza ku spracovaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré používajú webovú stránku (ďalej „Dotknutá osoba“ alebo „Užívateľ“). Prevádzkovateľ portálu Slovago.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) sa v tomto kroku rozhodol definovať, aké osobné údaje spracúva, aby bol schopný zanalyzovať spracúvanie osobných údajov a zabezpečiť súlad s GDPR. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.

Článok I.

Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade s nariadením Európskehoparlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ao voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie oochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov(ďalej ako „Zákon“).

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby osobné údaje Dotknutej osoby neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby po dobu trvania účelu spracúvania. Prevádzkovateľ je tiež povinný zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch sprostredkovateľov na základe zmluvy, ktorí prídu do styku s osobnými údajmi Dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ bude získavať osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o účele spracúvania osobných údajov pred ich spracúvaním a bude spracúvať osobné údaje tak, aby bolo toto spracúvanie primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje tak, aby boli správne a podľa potreby aktualizované; a prijme primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi.

Článok II.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Zhromažďujeme a spracúvame nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil svoje zmluvné a zákonné povinnosti, prípadne ich spracúval na základe svojho oprávneného záujmu, resp. súhlasu Dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracováva tieto identifikačné údaje: meno a priezvisko, prihlasovacie meno, heslo, emailovú adresu, telefónne číslo, odkaz na webstránku, fakturačné údaje a bankové údaje. Tieto údaje boli zozbierané v minulom alebo sú zbierané v prebiehajúcom obchodnom vzťahu, pre ktorý Dotknutá osoba vyjadrila súhlas podľa platných zákonov.

Článok III.

Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti prevádzkuje webovú stránku a poskytujeregistrovaným Užívateľom, či už komerčným alebo nekomerčným rôzne služby. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Užívateľa výlučne v súlade so zásadou zákonnosti na nasledujúce účely spracúvania osobných údajov:

Registrácia Užívateľa alebo komerčného Užívateľa webovej stránky prostredníctvom registračného formulára. Registrovaný Užívateľ webovej stránky využíva služby Prevádzkovateľa napr. vkladanie vlastných fotografií a informácií, popisy k fotografiám, trasy, hodnotenia, diskusné fórum a pod.Osobné údaje na účel plnenia zmluvných povinností na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov privykonávaní podnikateľskej činnosti sú Prevádzkovateľom spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia v rámci nevyhnutnosti ich spracúvania v záujme plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Pokiaľ Dotknutá osoba neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieťzmluvu s Prevádzkovateľom alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejtosúvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava podnikateľských aktivít Prevádzkovateľa s Dotknutými osobami (dodávatelia, odberatelia, ich zamestnanci, zmluvní partneri dodávateľov a odberateľov).

Prevádzkovateľ vybavuje žiadosti Užívateľov na webovej stránke, ktoré sú doručené prostredníctvom formuláru „Nahlásiť chybu“ a „Mám otázku“ za účelomvyriešenia problému Užívateľa. Dobrovoľný súhlas Užívateľa s poskytnutím e-mailovej adresy (nezobrazí sa na verejnosti) a mena do knihy návštev je možné kedykoľvek odvolať (e-mailová adresa a recenzia) bude vymazaná. Zaslanie dopytu alebo žiadosti Užívateľom na náš e-mail prostredníctvom kontaktného formuláru na webovej stránke, v súvislosti s poskytnutými službami, tieto údaje (e-mailová adresa a meno) Užívateľa nebudú ďalej spracúvané a po vybavení žiadosti budú okamžite vymazané. Pri rezervácií ubytovacieho zariadenia budú zadané údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) Užívateľa uložené na čas nevyhnutný na spracovanie žiadosti a evidenciu. Ak Užívateľ dobrovoľne súhlasil so zaradením do marketingu – vyznačil políčko v znení „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely e-mailového marketingu“, súhlasil so zasielaním e-mailových správ (informácie o súťažiach, akciách, nasledujúcich podujatiach a pod.) na kontaktnú e-mailovú adresu. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely (e-mailová adresa) budú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. Výslovný súhlas k zasielaniu reklamných, marketingových materiálov týkajúcich sa našich služieb prostredníctvom zasielania správ elektronickej pošty môže Užívateľ kedykoľvek odvolať, a to odhlásením sa prostredníctvom kliknutia na priamy odkaz v propagačnom e-maily, zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, taktiež prostredníctvom odškrtnutia políčka v Užívateľskom účte webovej stránky (ak Užívateľ požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany poskytnuté osobné údaje Užívateľa už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu. 

Účel spracovania: identifikácia Užívateľa webovej stránky, registrácia Užívateľa, registrácia komerčného Užívateľa a obchodná komunikácia, vystavenie daňového dokladu, zasielanie informačných e-mailov, zasielanie marketingových e-mailov, zasielanie newslettera, podporná komunikácia o spolupráci, online služby /facebook, instagram/, cookies.

Právny základ: na spracovanie informácií na tieto účely je oprávnený záujem Prevádzkovateľa poskytnúť Užívateľom služby a podpornú komunikáciu o spolupráci, spočívajúcej vo vybavení žiadosti Užívateľov

Článok IV.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje Užívateľov budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu stanovenú na základe rôznych kritérií, maximálne po dobu desiatich rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. V súlade so zásadou minimalizácie doby uchovávania osobných údajov ich Prevádzkovateľ spracúva počas doby trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa poskytovať služby Užívateľom a počas trvania zmluvného vzťahu, resp. predzmluvných opatrení.

Osobné údaje budú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Článok V.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ zabezpečí splnenie nasledovných podmienok pri vyjadrení súhlasu Dotknutou osobou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačným prejavom vôle. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť Dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

Článok VI.

Prístup k osobným údajom Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Článok VII.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu príjemcovi ak je to technicky možné.

 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jej osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk

Článok VIII.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, sa môže uskutočniť len vtedy, ak Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ dodržiavajú podmienky vrátane podmienok následného prenosu osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny alebo inej medzinárodnej organizácie.

Sociálne siete v pozícií tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie sociálnych sietí (pripojenie k službe Facebook alebo Google) na webových lokalitách www.slovago.sk a profiloch Slovago na sociálnych sieťach môžu používať súbory cookie. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi daných pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.

Článok IX.

Pravidlá používania súborov cookies

Čo sú cookies?

Cookie je malý dátový súbor, ktorý je uložený do vášho počítača v rámci webového prehliadača hneď, ako navštívite určité webové stránky. Súbor cookie nezbiera dáta pre svoje vlastné účely. V momente ako je prečítaný serverom cez webový prehliadač, dokáže mu poskytnúť informácie potrebné k tomu, aby vám uľahčil prehliadanie webovej stránky, a to napríklad tým, že zaznamenáva preferencie užívateľov, odhaľuje chyby alebo zhromažďuje štatistické údaje. Súbor cookie nepoškodzuje váš počítač, ani neukladá osobné údaje použité na danej webovej stránke. Viac informácií o použití súborov cookies na týchto webových stránkach nájdete v dolnej časti  Prečo používame cookies. Plné využitie našich webových stránok vyžaduje použitie súborov cookies. Ak chcete zakázať súbory cookie, budete pravdepodobne môcť aj naďalej prechádzať naše stránky, a však niektoré funkcie vám už nebudú k dispozícii. Väčšina webových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari alebo Google Chrome) majú súbory cookie automaticky povolené.

Toto poučenie uvádzame v reakcii na nové právne predpisy a v snahe poskytnúť vám jasné a pravdivé informácie o ochrane osobných údajov užívateľov.

Prečo používame cookies?

Súbory cookie slúžia na množstvo účelov. Cookies používame na nastavenie obsahu webových stránok vzhľadom na preferencie používateľa a optimalizáciu využitia webových stránok. Takisto sa používajú na vytvorenie anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré pomáhajú analyzovať, akým spôsobom používateľ používa webové stránky. Informácie tak pomáhajú zlepšovať štruktúru a obsah stránok.

Aké cookies používame?

Používame niekoľko typov cookies, naše vlastné aj externé súbory získané od partnerov, s ktorými spolupracujeme. Súbory využívané na našich stránkach sa dajú rozdeliť na nasledujúce typy:

 • Analytické cookies – zbierajú informácie o tom, ako používateľ využíva webovú stránku, o type webovej stránky, z ktorej bol návštevník presmerovaný, o počte návštev používateľa a o štatistikách webovej stránky. Tieto súbory nezaznamenávajú osobné údaje, ale používajú sa na zhromažďovanie štatistík webovej stránky.
 • Dynamické cookies – používajú sa na uloženie informácií o reláciách. Súbory s informáciami o reláciách umožňujú navádzanie po webovej stránke bez toho, aby používateľ musel zadávať rovnaké informácie, ktoré už predtým zadal. Po zavretí prehliadača sa súbory zmažú.
 • Trvalé cookies – zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nezmažete.

Ako môžem odstrániť alebo zablokovať cookies?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú dôležité na optimálne fungovanie webových stránok. V prípade, že je niektorá z funkcií webových stránok nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo webovom prehliadači a umožniť zariadeniu prijatie cookies.

Pod textom sa uvádza niekoľko odkazov, ktoré vám môžu pomôcť pri konfigurácii „cookies“ v najčastejšie používaných prehliadačoch:

 1. Google Chrome
 2. Mozilla Firefox
 3. Internet Explorer
 4. Safari

Článok X.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľov, ktorí v jeho mene spracúvajú osobné údaje. Ide napr. o spoločnosti zabezpečujúce IT služby ako správa webovej stránky, správa e-mailových klientov, spoločnosti poskytujúce účtovné služby a pod. Prevádzkovateľ bude využívať sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv Dotknutej osoby. Spracúvanie Sprostredkovateľom pre portál Slovago sa riadi "zmluvou o spracovaní osobných údajov". 

Pri registrácii ste súhlasili s podmienkami používania (v prípade súhlasu so zasielaním ponúk a noviniek), ktoré nájdete na našej webstránke v Podmienkach používania. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj na základe nášho oprávneného záujmu (marketingová podpora), budeme pokračovať v ďalšej spoločnej komunikácii (prostredníctvom emailu, telefonicky, písomne...), aby ste mohli byť informovaný o zmenách, novinkách a zároveň ďalších službách v ponuke.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam dotknutej osoby poskytujeme na e-mailovej adrese prevádzkovateľa: info@slovago.sk

Váš súhlas na základe zrušenia odberu newslettera môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním na e-mailovej adrese: info@slovago.sk


Podmienky ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom portálu Slovago.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je Tomáš Mateovič – Kovmat, so sídlom Znievska 3027/1, Bratislava 851 06, Slovenská republika, IČO: 37418891, DIČ: 1044628453, IČ DPH: Neplatca DPH, zápis v registri: Podnikateľ zavedený Okresným úradom v Bratislave, odborom živnostenského podnikania pod č. 105 – 24839. Prevádzkovateľ portálu www.slovago.sk(ďalej len „webová stránka“) vydáva tieto podmienky ochrany osobných údajov.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje tak, aby boli správne a podľa potreby aktualizované; a prijme primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „Dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „Dotknutá osoba“ poskytli, spracúvame za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Zhromažďujeme a spracúvame nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil svoje zmluvné a zákonné povinnosti, prípadne ich spracúval na základe svojho oprávneného záujmu, resp. súhlasu Dotknutej osoby.Prevádzkovateľ spracováva tieto identifikačné údaje: meno a priezvisko, prihlasovacie meno, heslo, emailovú adresu, telefónne číslo, odkaz na webovú stránku, fakturačné údaje a bankové údaje. Tieto údaje boli zozbierané v minulom alebo sú zbierané v prebiehajúcom obchodnom vzťahu, pre ktorý Dotknutá osoba vyjadrila súhlas podľa platných zákonov. Vyvíjame maximálne úsilie na zachovanie týchto údajov v úplnom bezpečí a ich používanie len na účely povolené zákonom a Dotknutou osobou.Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti prevádzkuje webovú stránku a poskytuje registrovaným Užívateľom, či už komerčným alebo nekomerčným rôzne služby.

Účel spracovania:identifikácia Užívateľa webovej stránky, registrácia Užívateľa, registrácia komerčného Užívateľa a obchodná komunikácia, vystavenie daňového dokladu, zasielanie informačných e-mailov, zasielanie marketingových e-mailov, zasielanie newslettera, podporná komunikácia o spolupráci, online služby /facebook, instagram/, cookies.

Právny základ: na spracovanie informácií na tieto účely je oprávnený záujem Prevádzkovateľa poskytnúť Užívateľom služby a podpornú komunikáciu o spolupráci, spočívajúcej vo vybavení žiadosti Užívateľov

Kategórie dotknutých osôb: V súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky Prevádzkovateľ poskytuje registrovaným Užívateľom, či už komerčným alebo nekomerčným rôzne služby. Do kategórie dotknutých osôb patria fyzické osoby, ktoré navštevujú webovú stránku.

Doba spracúvania osobných údajov:Osobné údaje Užívateľov budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu stanovenú na základe rôznych kritérií, maximálne po dobu desiatich rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Príjemcovia osobných údajov:Prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľov, ktorí v jeho mene spracúvajú osobné údaje. Ide napr. o spoločnosti zabezpečujúce IT služby ako správa webovej stránky, správa e-mailových klientov, spoločnosti poskytujúce účtovné služby a pod. Osobné údaje dotknutej osoby budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu Dotknutej osoby, pokiaľ vopred vyslovila súhlas: spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy, bankám na základe registrácie a plnenia kúpnej zmluvy, ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát a spracovania emailov (napr. webhosting, Google Analytics...), tretím stranám (napr. súdom) s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s Dotknutou osobou, verejným orgánom (napr. polícia). Pokiaľ tretie osoby použijú osobné údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesieme za tieto spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je Dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Osobné údaje sú v tejtosúvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky/uzatvorenie obchodnej zmluvy, vystavenie daňového dokladu, zasielanie marketingových e-mailov a podporná komunikácia o spolupráci.

Článok III.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ zabezpečí splnenie nasledovných podmienok pri vyjadrení súhlasu Dotknutou osobou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačným prejavom vôle. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť Dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

Článok IV.

Práva dotknutej osoby

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

 • Právo na prístup k údajom
Dotknutá osoba má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov
Dotknutá osobamá právo preniesť osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe k inému subjektu ak je to technicky možné.
 • Právo na opravu údajov
Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať o opravu osobných údajov
 • Právo na obmedzené spracovanie údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje
 • Právo na vymazanie údajov
Dotknutá osoba má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.
 • Právo na zabudnutie
Dotknutá osoba má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.
 • Právo vzniesť námietku
Dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.
 • Právo podať sťažnosť
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR.(Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Článok V.

Zabezpečenie ochrany údajov

Osobné údaje budú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam dotknutej osoby poskytujeme na e-mailovej adrese prevádzkovateľa: info@slovago.sk

Váš súhlas na základe zrušenia odberu newslettera môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním na e-mailovej adrese: info@slovago.sk

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním rezervácie z kontaktného formulára,potvrdením registrácie, potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na webovej stránke a zároveň informuje Dotknutú osobuzaslaním týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorá bolaPrevádzkovateľovi poskytnutá.

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke TU


Používame súbory cookies na analýzu webu, funkcie webových stránok a zacielené reklamy. Prezeraním tohto webu s ich používaním súhlasíte. Udelený súhlas môžete zmeniť, prípadne odvolať TU Cookies