Podmienky používania portálu

Vitajte na webovom portáli www.slovago.sk (ďalej len portál), ktorý sprostredkúva služby v oblasti ubytovania, podujatí a atrakcií na Slovensku. Ide o komplexný vyhľadávač všetkých atrakcií a možností dovolenky na Slovensku.

Prevádzkovateľom portálu je firma Tomáš Mateovič – KOVMAT (ďalej len prevádzkovateľ). Prevádzkovateľ určuje nasledujúce podmienky používania portálu a upravuje práva a podmienky používateľov portálu.

Pre používanie portálu je nevyhnutný súhlas s podmienkami používania.

Vstupom do portálu používateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami používania a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky používania kedykoľvek meniť a upravovať. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo žiadať o opravu a náhradu škody v prípade porušenia podmienok používania. 

Obsah portálu a ochranné známky a logá

Obsah portálu tvoria predovšetkým texty, obrázky a fotografie.

Prevádzkovateľ potvrdzuje, že všetok textový, obrazový i audiovizuálny materiál vrátane informácií, obrázkov, fotografií, grafov, log, dokumentov a ďalšieho obsahu portálu sú sprostredkované prevádzkovateľom portálu, jeho obchodnými partnermi alebo používateľmi portálu.

Obsah portálu je chránený autorským zákonom. Práva duševného vlastníctva patria prevádzkovateľovi portálu – firme Tomáš Mateovič – KOVMAT alebo používateľom portálu. Obsah portálu vrátane informácií, obrázkov, fotografií, grafov, log, dokumentov a pod. môže byť pod ochrannými známkami prevádzkovateľa alebo používateľov portálu.

Akékoľvek použitie obsahu okrem výnimiek stanovených platným autorským zákonom si vyžaduje písomný súhlas prevádzkovateľa alebo používateľa, ktorým bol obsah uverejnený. Akékoľvek kopírovanie, reprodukcia i imitácia akejkoľvek časti obsahu portálu sú zakázané.

Používateľ portálu má právo ukladať a vytvárať kópie obsahu len pre osobnú potrebu.

Za správnosť a pravdivosť informácií o ubytovacích zariadeniach na portáli zodpovedajú prevádzkovatelia príslušných ubytovacích zariadení.

Prevádzkovateľ vynakladá úsilie, aby informácie uverejnené na portáli boli správne, aktuálne a pravdivé, nenesie však žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby v informáciách uverejnených prevádzkovateľmi ubytovacích zariadení ani za prípadné škody spôsobené v dôsledku používania uvedeného obsahu portálu.

Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo akokoľvek meniť a upravovať služby a obsah portálu.

Obmedzenia licencie

Akékoľvek kopírovanie, rozmnožovanie, distribúcia, publikovanie alebo uverejňovanie obsahu uverejneného na portáli je zakázané, a to v akejkoľvek forme – mechanickej, elektronickej, fotokopírovacej alebo inej.

Akékoľvek použitie obsahu portálu okrem výnimiek stanovených platným autorským zákonom si vyžaduje písomný súhlas prevádzkovateľa alebo používateľa, ktorým bol obsah uverejnený.

Porušenie tohto obmedzenia vedie k porušeniu autorského zákona, zákona o ochrane duševného vlastníctva alebo zákona o ochrane súkromia prevádzkovateľa portálu alebo tretích osôb. Materiál použitý na portáli môže spadať pod ochranné známky autorov. Používateľ portálu má právo ukladať a vytvárať kópie obsahu len pre osobnú potrebu. Na akékoľvek ďalšie používanie portálu je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa.

Osoba je pri uverejňovaní originálu, kópie alebo odvodeniny obsahu portálu povinná uviesť autora originálneho obsahu a názov portálu www.slovago.sk. Pri uverejňovaní originálu, kópie alebo odvodeniny obsahu portálu v elektronickej forme je osoba povinná uverejniť autora originálneho obsahu, názov portálu www.slovago.sk a funkčný odkaz (link) na stránku, kde bol originálny obsah uverejnený.

Vzdanie sa práva

Webový portál je dostupný v stave, v akom je, bez akýchkoľvek záruk. Prevádzkovateľ nezaručuje žiadne výlučné ani výslovné záruky, žiadnu predpokladanú ani zákonnú záruku, záruku obchodovateľnosti alebo úplnej vhodnosti na určitý účel, taktiež nezaručuje kvalitu, vhodnosť, správnosť a úplnosť obsahu uverejneného na webovej stránke ani na akejkoľvek inej stránke odkazujúcej na webovú stránku portálu. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky ani istoty a nezaručuje neporušenie práv tretích osôb.

Prevádzkovateľ nezaručuje, že prevádzka webovej stránky bude bezchybná a neprerušená. Prevádzkovateľ vynakladá úsilie, aby informácie uverejnené na portáli boli správne, aktuálne a pravdivé, nenesie však žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby v informáciách uverejnených prevádzkovateľmi ubytovacích zariadení ani za prípadné škody spôsobené v dôsledku používania uvedeného obsahu portálu. Za uvedený obsah zodpovedá v plnom rozsahu autor príslušného obsahu. Používanie portálu je výlučne na vaše riziko a prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody súvisiace s používaním portálu.

Vírusy, hacking a iné útoky

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za možné škody spôsobené útokmi, ako distributed denial-of-service (DDoS), vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý by mohol napadnúť váš počítač, programy, dáta alebo osobné údaje vyplývajúce z používania webovej stránky, stiahnutia súborov z webovej stránky alebo odkazov (linkov) uverejnených na webovej stránke.

Akékoľvek zneužitie webovej stránky portálu zavedením vírusov, trojanov, wormov, malware-u, logických bômb alebo iného škodlivého materiálu, pokus o získanie neautorizovanej kontroly nad webovou stránkou, serverom webovej stránky alebo akýmkoľvek serverom, programom alebo databázou, ktorá s webovou stránkou súvisí, je považované za trestný čin v zmysle ustanovení Computer Misuse Act 1990.

V prípade tohto protiprávneho konania vám bude odopreté akékoľvek používanie webovej stránky portálu a podané trestné oznámenie a spustené pátranie po odhalení vašej identity. 

Ochrana osobných údajov

Pri registrácii do portálu je potrebné uviesť osobné údaje na účel vytvorenia profilu. Na základe súhlasu používateľa budú jeho osobné údaje slúžiť na odber informačného letáka (newsletter) za pomoci kontaktnej adresy, na overenie totožnosti a vzájomnú komunikáciu s prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ si uvedomuje dôvernosť Vašich osobných údajov a nakladá s nimi výlučne pre svoju potrebu. 

Používateľ sa zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie, má právo na základe súhlasu s použitím osobných údajov na účely zasielania informačných letákov (newsletterov), propagačných materiálov a noviniek týkajúcich sa portálu, komunikácie a overenia totožnosti používateľa.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek na písomnú žiadosť používateľa zlikvidovať všetky sprístupnené údaje používateľa.

Používateľ má právo upravovať a spravovať svoje údaje uverejnené na portáli po prihlásení menom a heslom.

Súhlas používateľa so spracovaním osobných údajov nadobúda platnosť dňom poskytnutia osobných údajov. 

Zásady o spracúvaní osobných údajov

Podľa ustanovení vnútroštátneho zákona (zákon č. 677/2001) a Nariadenia EÚ 679/2016 (GDPR) sme povinní spravovať Vaše osobné údaje bezpečne a len na určené účely. Viac informácií nájdete v Zásadách o spracúvaní osobných údajov

Používame súbory cookies na analýzu webu, funkcie webových stránok a zacielené reklamy. Prezeraním tohto webu s ich používaním súhlasíte. Udelený súhlas môžete zmeniť, prípadne odvolať TU Cookies